Herb Powiatu Wieruszowskiego
Strona główna

tel. 62 78 41 553
infolinia 62 506 54 00
fax. 62 784 11 49
e-mail: lowe@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?
 
326
 
63
 
11
 
104

Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wieruszowskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie

Staże

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Na staż trwający przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni:

 • długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • niepełnosprawni.

Na staż trwający przez okres do 12 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni:
 • do 25 roku życia,
 • do 27 roku życia, jeżeli nie upłynął okres 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu pracodawca składa w:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie
  przy ul. Ludwika Waryńskiego 15
od poniedziałku do piątku - w godzinach 7:30 – 15:30
pokój nr 2


Wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone opiniowane są przez Komisję. Pracodawca w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów jest informowany pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawiera się z pracodawcą umowę, która zawiera w szczególności:
 • dane bezrobotnego,
 • dane jego opiekuna,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu.


Obowiązki pracodawcy, u którego bezrobotny odbywa staż:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu, z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,
 • niezwłoczne (nie później jednak niż w terminie 7 dni) poinformowanie Urzędu o przypadkach przerwania odbywania stażu lub o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • udzielenie na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu;
 • dostarczenie do Urzędu listy obecności bezrobotnego odbywającego staż nie później niż do 5 dnia każdego następnego miesiąca, stanowiącej podstawę do wypłaty stypendium.

Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu ma obowiązek:

 • przestrzegać ustalony przez pracodawcę rozkład czasu pracy,
 • sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu oraz stosować się do poleceń pracodawcy i opiekuna (o ile nie są one sprzeczne z prawem),
 • przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy (regulamin pracy, tajemnica służbowa, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe).

Bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych.

UWAGA!
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium.
Przyznanie stypendium oraz jego wypłata dokonywana jest przez Urząd Pracy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 20 sierpnia 2009r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

Dz. U. Nr 142, poz. 1160

31 kB
pdf

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.

966 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 3,7 (ocen: 3)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy